ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ

1

1. Φαρμακευτικές ή άλλες Επιχειρήσεις Υγείας

 

1.1 Ανάπτυξη

Τα βραβεία της κατηγορίας αυτής απευθύνονται σε επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη και αποτελούν μια αναγνώριση της προσπάθειάς τους και της προστιθέμενης αξίας για την οικονομία. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

– Οικονομικοί Δείκτες: Επιχειρηματική Επίδοση ή/και Επενδυτική Δραστηριότητα (επέκταση παραγωγικών δυνατοτήτων/εξαγορά κλπ) ή/και Εξωστρέφεια (εξαγωγές), ή/και συμβολή στην Απασχόληση
– Στρατηγική έμφαση ή/και συνεργασία σε διεθνοποίηση, έρευνα, καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, νέες Τεχνολογίες κ.λπ.

 

1.2 Κοινωνική Ευαισθησία, Περιβάλλον & Διακυβέρνηση (ESG)

Το βραβείο αυτό αποτελεί μια αναγνώριση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων που συνεισφέρουν εμπράκτως στην κυπριακή κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν για όλες τις δράσεις συνολικά είτε μεμονωμένα ανάλογα με το στόχο κάθε δράσης (κοινωνία, περιβάλλον, διακυβέρνηση).

ΕΝΟΤΗΤΑ

2

2. Νοσοκομεία – Ιδιωτικές Κλινικές – Διαγνωστικά Κέντρα

 

2.1 Ανάπτυξη και Καινοτομία

Τα βραβεία της κατηγορίας αυτής απευθύνονται στα Νοσοκομεία / Ιδιωτικές Κλινικές / Διαγνωστικά Κέντρα που έχουν επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη και στην καινοτομία, δίνοντας στους ασθενείς πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες αιχμής και υπερσύγχρονα μηχανήματα.

2.1.1 Εξαιρετική Επιχειρηματική Επίδοση, Επενδυτική Δραστηριότητα, ή/και Συμβολή στην απασχόληση

2.1.2 Υπηρεσίες Ιατρικού Τουρισμού

2.1.3 Στρατηγική έμφαση ή/και συνεργασία σε διεθνοποίηση, έρευνα, καινοτόμα προϊόντα ή ιατρικές υπηρεσίες, κ.λπ.

2.1.4 Καινοτόμος εξοπλισμός ή ιατρική υπηρεσία

2.1.5 Καινοτόμος μονάδα ή τμήμα νοσοκομείου / ιδιωτικής κλινικής ή διαγνωστικού κέντρου

2.1.6 Ψηφιακός Μετασχηματισμός. Διαγωνίζονται ψηφιακά συστήματα, λύσεις, εργαλεία, εφαρμογές, υπηρεσίες που βελτιώνουν τη λειτουργία, την εξυπηρέτηση, τις υπηρεσίες, όπως π.χ. συστήματα διαχείρισης νοσηλείας, εργαστηρίων, ηλεκτρονικών ραντεβού και εξυπηρέτησης ασθενών κλπ. NEW

 

2.2 Κοινωνική Ευαισθησία, Περιβάλλον & Διακυβέρνηση (ESG)

Το βραβείο αυτό αποτελεί μια αναγνώριση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας Νοσοκομείων / Ιδιωτικών Κλινικών / Διαγνωστικών Κέντρων που συνεισφέρουν εμπράκτως στην κυπριακή κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν για όλες τις δράσεις συνολικά είτε μεμονωμένα ανάλογα με το στόχο κάθε δράσης (κοινωνία, περιβάλλον, διακυβέρνηση). Στην κατηγορία αυτή βραβεύονται επίσης, οι οργανισμοί που υλοποιούν δράσεις, οι οποίες διευκολύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης, οι οποίες μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με άλλους συλλόγους ή φορείς.

 

2.3 Ποιότητα Υπηρεσιών & Φροντίδας Ασθενών

Τα βραβεία της κατηγορίας αυτής αποτελούν αναγνώριση των Νοσοκομείων/ Ιδιωτικών Κλινικών / Διαγνωστικών Κέντρων τα οποία διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή. Ο μέσος χρόνος αναμονής του ασθενούς για ραντεβού, εξετάσεις, εγχειρήσεις, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης του εντός της μονάδας, η προστασία του ασθενούς από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, η διαθεσιμότητα των ιατρών, νοσηλευτών χειριστών εξοπλισμού, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η ποιότητα της παρεχόμενης διατροφής, το περιβάλλον και η καθαριότητα των εγκαταστάσεων, οι διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών, οι σχετικές πιστοποιήσεις, η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων για την εξυπηρέτηση των ασθενών είναι μερικές από τις παραμέτρους που συνθέτουν την ποιότητα υπηρεσιών.

ΕΝΟΤΗΤΑ

3

3. Κέντρα Υγείας ή Αποκατάστασης

Τα βραβεία της κατηγορίας αυτής απευθύνονται σε Κέντρα Υγείας και Κέντρα Αποκατάστασης, δημόσια ή ιδιωτικά, που έχουν επενδύσει σημαντικά στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή, όπως, μεταξύ άλλων, την πρόληψη και προαγωγή της υγείας στον τοπικό πληθυσμό, τη συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων (εμβολιασμού και επαγρύπνησης), τη διαχείριση χρόνιων ασθενών και χρόνιων παθήσεων, τη συμμετοχή σε Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα, την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών κ.λπ.

ΕΝΟΤΗΤΑ

4

4. Υπηρεσίες Υγείας

Συμμετέχουν δράσεις και υπηρεσίες εταιρειών που αφορούν σε:

4.1 Ψηφιακή υγεία και απομακρυσμένη φροντίδα (Τηλεϊατρική / Τηλεφροντίδα / Τηλεψυχιατρική / Τηλεσυμβουλευτική)

4.2 Υπηρεσίες διακομιδής ασθενών

4.3 Κατ’ Οίκον Υπηρεσίες

4.4 Wearable συσκευές, Patches, Mobile Apps για την Υγεία

ΕΝΟΤΗΤΑ

5

5. Ερευνητικό Έργο σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα / Νοσοκομεία και Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες

Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν το ερευνητικό έργο προς όφελος των ασθενών και του κοινωνικού συνόλου, το οποίο πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, νοσοκομεία ή και άλλους οργανισμούς. Επιπλέον απευθύνεται σε Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες οι οποίες προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και ενημέρωσης προς τα μέλη τους, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των ιατρών, καθώς και στην ενημέρωση του κοινού.

ΕΝΟΤΗΤΑ

6

6.Σύλλογοι Ασθενών

Η κατηγορία βραβείων έχει ως στόχο να επιβραβεύσει την προσπάθεια και τη δράση των Συλλόγων Ασθενών, αλλά και να τους παρακινήσει ώστε να εντείνουν τις δραστηριότητες τους, βελτιώνοντας σημαντικά την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τα δικαιώματα τους, την πρόσβαση στις κατάλληλες παροχές υγείας, την εκπαίδευση για την καλύτερη δυνατή διαχείριση της πάθησής τους. Απευθύνεται σε όλους τους Συλλόγους Ασθενών που με τις δράσεις τους υποστηρίζουν, εκπαιδεύουν, ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τα μέλη τους παράγοντας σημαντικό κοινωνικό έργο. Αναφορά μπορεί να γίνει σε δράσεις υποστήριξης / εκπαίδευσης μελών, δράσεις με στόχο την ενημέρωση / ευαισθητοποίηση / πρόληψη (μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, συλλόγους ή φορείς).

ΕΝΟΤΗΤΑ

7

7. Προσφορά στην Υγεία από ΜΚΟ

Το βραβείο αυτό αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση των ΜΚΟ οι οποίες παράγουν σημαντικό κοινωνικό έργο μέσω της δράσης τους για τη βελτίωση της Υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και επενδύουν καθημερινά με τις πράξεις τους στην υποστήριξη του στόχου για καλή υγεία, ενδυνάμωση των ασθενών και του περιβάλλοντός τους κ.λπ.

ΕΝΟΤΗΤΑ

8

8. Επικοινωνία

Τα βραβεία έχουν στόχο να αναδείξουν πρωτότυπα και καινοτόμα προγράμματα και εκστρατείες εταιρικής ή προϊοντικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των επικοινωνιακών ενεργειών που υλοποιούνται στα ηλεκτρονικά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα βραβευθούν οι ενέργειες που παρουσιάζουν μετρήσιμα αποτελέσματα και συνέβαλαν στην ενίσχυση της φήμης του οργανισμού.

* στην κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν και διαφημιστικές εταιρείες, PR agencies, digital agencies κλπ.

CONTACT US